Privacy policy

Privaatsuspoliitika

Joy of Life OÜ privaatsustingimused reguleerivad meie veebilehe www.joyoflife.ee külastamist ja Joy of Life platvormi kasutamist meie kliendi veebilehtede (koos „veebileht“) ja nendega seotud veebisaitide, allalaaditava tarkvara, mobiilirakenduste ja muude teenuste vahendusel ning igasugust muud suhtlust üksikisikutega (koos „teenus“). Privaatsuspoliitika („poliitika“) kirjeldab teavet, mida me teenuse kaudu või selle vahendusel kogume, kuidas me seda teavet kasutame ja avalikustame ning milliseid meetmeid me rakendame selle kaitseks. Veebilehte külastades või teenust ostes või kasutades nõustute te poliitikas kirjeldatavate privaatsuse tagamise meetmetega. Poliitika moodustab osa Joy of Lifei kasutustingimustest. Kõiki mõisteid, mis on kirjutatud suure algustähega, kuid mille määratlust siin ei ole esitatud, kasutatakse Joy of Life kasutustingimustes määratletud tähenduses.

Mõisted

Isikuandmed tähendavad isikut vahetult tuvastada võimaldavat teavet või mis on seotud teabega, mille alusel on võimalik tuvastada konkreetne isik. Avatud juurdepääsuga osa tähendab veebilehe osa, mis on nii kasutajatele kui ka külastajatele ligipääsetav ilma sisselogimiseta. Piiratud juurdepääsuga osa tähendab veebilehe osa, millele pääsevad ligi ainult kasutajad ning millele juurde pääsemine nõuab sisselogimist. Külastaja tähendab isikut, kes ei ole kasutaja ning kes kasutab veebisaidi avatud juurdepääsuga osa, kuid kel puudub ligipääs veebilehe või teenuse piiratud juurdepääsuga osadele.

Kogutud Teabe

Kogume teenuse abil või selle vahendusel alljärgnevat liiki teavet.

Kasutajate sisestatud teave. Teenust kasutaja või külastajana kasutades võite te selleks sisestada isikuandmeid ning meie võime isikuandmeid koguda. Isikuandmete hulka kuuluvad näiteks teie nimi, ettevõtte nimi, e-posti aadress, tavaposti aadress, mobiiltelefoni number ning krediitkaardi ja muud makseandmed. Isikuandmed hõlmavad ühtlasi ka teavet, nagu geograafiline piirkond või eelistused, tingimusel, et see teave on seotud konkreetset isikut tuvastada võimaldava teabega.

„Automaatselt kogutav“ teave. Iga kord, kui kasutaja või külastaja kasutab teenust, võime me kasutaja või külastaja seadmest erinevate tehnoloogiate, sealhulgas brauseriküpsiste abil automaatselt registreerida erinevat teavet. Selle teabe hulka võib kuuluda IP-aadress või muu seadme aadress või ID, veebilehitseja ja/või seadme tüüp, vahetult enne või vahetult pärast teenuse kasutamist külastatud veebilehed, teenuse lehed või muu sisu, mida kasutaja või külastaja vaatab või millega ta on interaktsioonis, ning teenuse külastamise, juurdepääsu või kasutamise kuupäevad ja kellaajad. Ühtlasi võime neid tehnoloogiaid kasutades koguda teavet külastaja või kasutaja interaktsioonide kohta e-kirjadega, näiteks selle kohta, kas külastaja või kasutaja kirja avab, sellel klõpsab või seda edasi saadab. Sellist teavet kogutakse kõigi kasutajate ja külastajate puhul.

Integreeritud teenused. Teile võidakse pakkuda võimalust teenuse kasutamiseks või selle kasutajaks registreerumiseks teatavate kolmandate isikute pakutavate teenuste kasutajanime ja parooliga, näiteks teie Google’i konto kaudu, või muul moel võimaldada teil anda integreeritud teenusele loa edastada meile isikuandmeid või muud teavet. Andes meile loa integreeritud teenusega ühenduse loomiseks, annate te meile loa vaadata teie nime, e-posti aadressi (aadresse), sünnikuupäeva, sugu, asukohta, profiilipilti, URL-i ja muud teavet, millele integreeritud teenus meile juurdepääsu võimaldab, ning need andmed salvestada ning kasutada ja avaldada seda teavet poliitikas sätestatu kohaselt. Soovitame teil kontrollida kõigi integreeritud teenuste privaatsussätteid, mõistmaks, millisele teabele integreeritud teenus meile juurdepääsu võimaldab ning tegemaks selles vajaduse korral muudatusi. Ühtlasi tutvuge enne integreeritud teenuse kasutamist ja selle sidumist meie teenusega vastava teenuse kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga.

Muudest allikates pärinev teave. Meie valduses oleva teabe, sealhulgas isikuandmete allikad võivad olla ka kolmandad isikud ja muud allikad peale teenuse, nagu meie partnerid, reklaamiandjad, krediidiinfo andmebaasid ja integreeritud teenused. Teistest allikatest pärineva teabe liitmise või sidumise korral teenuse vahendusel kogutavate isikuandmetega käsitleme me selliselt liidetud teavet selle poliitika tähenduses isikuandmetena.

Laste privaatsus

Meie teenus ei ole suunatud alla 18-aastastele lastele ning me ei kogu alla 18-aastastelt lastelt teadlikult ilma lapsevanema nõusolekuta isikuandmeid. Juhul kui olete alla 18-aastane, siis ärge kasutage teenust ega pöörduge selle poole mitte ühelgi juhul ega ühelgi moel. Juhul kui meieni jõuab teave teenuse abil isikuandmete kogumisest alla 18-aastastelt inimestelt ilma lapsevanema tõendatava nõusolekuta, kasutame me vajalikke meetmeid nende andmete kustutamiseks. Juhul kui te olete lapsevanem või lapse hooldaja ning avastate, et teie alla 18-aastane laps on omandanud teenuse konto, võite te meiega ühendust võtta ning nõuda meilt lapse isikuandmete kustutamist meie süsteemidest.

Teabe kasutusviisid

Kasutame kogutavat teavet mitmetel erinevatel teenuse pakkumise ja ettevõtte tööga seotud viisidel, sealhulgas järgmistel eesmärkidel:

tegevus. Kasutame kogutavat teavet teenuse toimimise tagamiseks, selle hooldamiseks, täiustamiseks ning kõigi selle funktsioonide kasutamise võimaldamiseks, teie nõutavate teenuste ja teabe tagamiseks, kommentaaridele ja küsimustele vastamiseks ning teenuse kasutajatele tehnilise toe tagamiseks;

täiendused. Kasutame kogutavat teavet selleks, et analüüsida meie külastajate ja kasutajate kasutusharjumusi ja -eelistusi ning teenuse täiendamiseks ja uute toodete, teenuste, elementide ja funktsionaalsuse välja töötamiseks;

kommunikatsioon. Võime kasutada külastaja või kasutaja e-posti aadressi või muud teavet (välja arvatud kliendiandmed) külastaja või kasutajaga ühenduse võtmiseks (i) administratiivsel eesmärgil, nagu klienditeenindus, või teenusesse sisestatud kliendiandmete või isikuandmetega seotud intellektuaalomandi õiguste rikkumise, isikupuutumatuse rikkumise või laimu puudutavate probleemide lahendamiseks: või (ii) meie või meiega koostööd tegevate kolmandate isikute pakutavate toodete või teenustega seotud kampaaniaid ja üritusi puudutavate uudiste edastamiseks. Seejuures on teil võimalik keelduda reklaamsisuga teadete saamisest;

brauseriküpsised ja muu jälitustehnoloogia. Kasutame automaatselt kogutud teavet ja muud teenuse kaudu küpsiste ja muu sarnase tehnoloogia abil (veebilutikad, jälitustehnoloogia ning muud automaatsed jälitusmeetodid jms) kogutud teavet järgmistel eesmärkidel: (i) meie teenuse isikupärastamiseks, jättes näiteks meelde kasutaja või külastaja andmed, nii et kasutaja või külastaja ei peaks neid veebilehe külastamise ajal või järgmistel külastamiskordadel uuesti sisestama; (ii) isikupärastatud reklaamide, sisu ja teabe esitamiseks; (iii) teenuse ja kolmandate isikute turundustegevuste efektiivsuse jälgimiseks ja analüüsimiseks; (iv) veebilehe kasutamise koondnäitajate, näiteks külastajate ja vaadatud lehtede hulga jälgimiseks; ning (v) teie kirjete, sissekannete ja staatuse jälgimiseks reklaamikampaaniates või muudes teenusega seotud tegevustes;

analüütika. Veebilehe avatud juurdepääsuga osa vaatamiste ja veebiliikluse mõõtmiseks ning veebilehe administraatoritele kasutajate lehel liikumise aruannete koostamiseks kasutame me teenust Google Analytics. Google tegutseb meist sõltumatult ja järgib oma privaatsuspoliitikat, millega soovitame teil tungivalt tutvuda. Google võib kasutada Google Analyticsi kaudu kogutud teavet kasutajate ja külastajate aktiivsuse analüüsimiseks meie veebilehel.

Isikupärastatud reklaamide esitamisest on võimalik keelduda, kasutades selleks reklaamisätete haldurit ja reklaamide isikupärastamise väljalülitamise pistikprogrammi. Juhul kui kasutate meie veebilehte ilma isikupärastatud reklaame välja lülitamata, tähendab see nõustumist andmete kogumisega uuestiturustatud reklaamide esitamiseks.

Kellele me teavet avaldame

Juhul kui poliitikas ei ole ette nähtud teisiti, ei avalda me teenuse kaudu kogutavaid või säilitatavaid isikuandmeid ega kliendiandmeid tahtlikult kolmandatele isikutele ilma vastava külastaja, kasutaja või kliendi nõusolekuta. Avaldame teavet kolmandatele osapooltele juhul, kui olete meile andnud selleks nõusoleku, ja järgmistes olukordades:

piiramatu juurdepääsuga teave. Kogu teie poolt vabatahtlikult teenuse avatud juurdepääsuga osasse lisatud teave on ligipääsetav igale sellele sisule juurdepääsu omavale külastajale või kasutajale;

teenusepakkujad. Teeme koostööd kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, kes pakuvad meile veebilehe, rakenduste arendamise, majutus-, hooldus- ja muid teenuseid. Sellised kolmandad isikud võivad vajada osana meile nende teenuste pakkumisest juurdepääsu isikuandmetele või kliendiandmetele või õigust nende töötlemiseks. Meie poolt teenusepakkujatele edastatav teave piirdub nende ülesannete täitmiseks mõistlikult vajalike andmetega ning meie ja nende vahelised lepingud nõuavad neilt sellise teabe konfidentsiaalsuse tagamist;

isikustamata teave. Võime teatud laadi automaatselt kogutud, agregeeritud või muul viisil isikustamata teavet avaldada kolmandatele isikutele nende andmete kasutamiseks erinevatel eesmärkidel, sealhulgas (i) erinevate aruandluskohustuste täitmiseks; (ii) ärilistel ja turunduslikel eesmärkidel; või (iii) võimaldamaks kolmandatel isikutel mõista meie klientide, kasutajate ja külastajate huve, harjumusi ning teatavate programmide, sisu, teenuste ja/või teenuse pakutava funktsionaalsuse kasutusharjumusi;

õiguskaitse, õigustoimingud ja nõuete täitmine. Võime isikuandmeid või muud teavet avaldada juhul, kui seda nõuab seadus, või teha seda heas usus, et selline teguviis on nõutav kehtivate seaduste täitmiseks, vastusena nõuetekohaselt esitatud kohtumäärusele, kohtu või muu riigiasutuse korraldusele või käsule, või õiguskaitse- või muude riigiasutustega muul moel koostöö tegemise eesmärgil;

Joy of Life õigused ja vara kaitse. Jätame endale ühtlasi õiguse avaldada isikuandmeid või muud teavet olukorras, kus me heas usus arvame, et see on asjakohane või vajalik (i) enese vastutuse vastu kindlustamiseks; (ii) enese või teiste kaitsmiseks kuritahtliku, väär- või ebaseadusliku kasutuse või tegevuse vastu; (iii) kolmandate isikute nõuete või süüdistuste uurimiseks ning enese nende eest kaitsmiseks, (iv) teenuse ning selle juurdepääsetavaks tegemiseks kasutatavate rajatiste või seadmete turvalisuse või terviklikkuse kaitseks, või (v) meie varaliste või muude õiguste kaitseks, lepingute jõustamiseks või teiste isikute õiguste, vara või turvalisuse kaitseks.

Omandi üleminek

Teavet kasutajate ja külastajate kohta, sealhulgas isikuandmeid, võidakse avaldada ja muul moel üle anda ettevõtte omandajale, õigusjärglasele või õiguste omandajale osana ühinemisest, omandamisest, laenu finantseerimisest, varade müügist või muust tehingust, aga ka ettevõtte maksujõuetuse, pankroti või pankrotivara haldamise menetluse korral, mille käigus teave läheb osana ettevõtte varadest üle ühele või mitmele kolmandale isikule, seejuures ainult juhul, kui kasutajate või külastajate andmete uue valdaja kohaldatav privaatsuspoliitika vastab sisult meie privaatsuspoliitikale. Kliendiandmeid võidakse füüsiliselt või elektrooniliselt üle anda ettevõtte omandajale, õigusjärglasele või õiguste omandajale osana ühinemisest, omandamisest, laenu finantseerimisest, varade müügist või muust tehingust, aga ka ettevõtte maksujõuetuse, pankroti või pankrotivara haldamise menetluse korral, mille käigus teave läheb osana ettevõtte varadest üle ühele või mitmele kolmandale isikule, ainult teenuse jätkuva toimimise tagamiseks ning ainult juhul, kui kliendiandmete uue valdaja kohaldatav privaatsuspoliitika vastab sisult meie privaatsuspoliitikale.

Teie valikud

Austame teie õigust privaatsusele ning võimaldame teile mõistlikku juurdepääsu isikuandmetele, mida võite olla meile teenust kasutades edastanud. Juurdepääs, parandamine, kustutamine Juhul kui soovite vaadata või parandada teisi meie valduses olevaid ja teid puudutavaid isikuandmeid või nõuda teie kohta integreeritud teenuse kaudu saadud teabe kustutamist, võite meiega ühendust võtta punktis „Kontaktandmed“ kirjeldatud viisil. Võime teie nõudel kustutada või blokeerida oma andmebaasist kõik viited teie isikule. Oma konto andmete ja sätete uuendamiseks, parandamiseks või kustutamiseks võite igal ajal kasutada teenuse konto sätete lehte. Seejuures tasub teil silmas pidada, et kuigi kõik teie tehtavad muudatused kajastuvad viivitamatult või mõistliku aja jooksul aktiivsetes kasutajate andmebaasides, võime siiski säilitada kogu teie esitatud teavet varukoopiate, arhiveerimise, pettuste või kuritarvituste vältimise, analüüsimise, õiguslike kohustuste täitmise või muul eesmärgil, mille puhul meil on mõistlikult alust näha selleks õigustatud põhjust. Teil on õigus keelduda jagamast meiega teatavaid isikuandmeid, millisel juhul meil ei pruugi olla võimalik pakkuda teile teatavaid teenuse elemente ja funktsioone. Teil on igal ajahetkel võimalus keelduda õigustatud põhjustel oma isikuandmete töötlemisest, välja arvatud juhul, kui kehtivad seadused ei näe ette teisiti. See säte ei puuduta kliendiandmete hulka kuuluvaid isikuandmeid. Viimasel juhul reguleerib kliendiandmete haldamist kliendi enese privaatsuspoliitika ning andmetele juurdepääsu tagamise, nende korrigeerimise või kustutamise nõuded tuleb esitada vahetult nende andmete teenusesse üles laadimise ja seal säilitamise eest vastutavale kliendile.

Navigeerimisteave

Teil on õigus keelduda navigeerimisteabe kogumisest veebilehe külastuste kohta Google Analyticsi vahendusel, kasutades selleks Google Analyticsi keelamisvahendit. Kaubanduslikest teadaannetest loobumine Juhul kui olete meilt saanud kaubandusliku sisuga e-kirju, võite nende saamisest igal ajal loobuda, järgides selleks e-kirjas toodud juhiseid või saates meile sellekohase kirja. Administratiivse sisuga teateid teenuse kohta saate meilt jätkuvalt edasi ka juhul, kui olete loobunud kaubanduslike teadaannete saamisest. Joy of Life puudub otsene suhe kliendi klientide või kolmandate isikutega, kelle isikuandmeid me võime kliendi jaoks töödelda. Isikud, kes soovivad saada juurdepääsu ebatäpsetele andmetele või neid andmeid parandada, täiendada või kustutada või tühistada oma nõusolekut edasisteks kontaktideks, peaks sellega pöörduma kliendi või kasutaja poole, kellega neil on vahetu suhe. Juhul kui klient nõuab Joy of Life andmete eemaldamist, vastame me tema avaldusele kolmekümne (30) päeva jooksul. Kustutame, muudame või blokeerime juurdepääsu meie säilitatavatele isikuandmetele ainult juhul, kui oleme saanud vastavasisulise kirjaliku avalduse nende isikuandmete eest vastutavalt kliendilt, välja arvatud juhul, kui meil on seaduslik õigus selliste isikuandmete säilitamiseks. Jätame endale õiguse säilitada koopiat sellistest andmetest arhiivinduslikul eesmärgil või oma õiguste kaitsmiseks õigusmenetluses. Kõike eelkirjeldatud kliendiandmeid puudutavad avaldused tuleb edastada punktis „Kontaktandmed“ kirjeldatud viisil ning need peavad sisaldama Joy of Life kliendi või selle kliendi või kolmanda isiku ja kustutamisele või parandamisele kuuluva teabe tuvastamist võimaldavat teavet.

Kolmandate isikute teenused

Teenus võib sisaldada kolmandate isikute pakutavaid elemente või linke nende veebilehtedele ja teenustele. Kogu kolmandate isikute veebilehtede või teenuste kaudu esitatav teave esitatakse vahetult nende teenuste haldajatele ning seda reguleerivad selliste poliitikate olemasolu korral haldajate privaatsus- ja turvalisuspoliitikad, seda isegi juhul, kui juurdepääs kolmandate isikute teenustele toimub teenuse vahendusel. Me ei vastuta teenuse kaudu lingitavate või ligipääsetavate kolmandate isikute veebilehtede või teenuste sisu ega privaatsuse või turvalisuse tagamise meetodite eest. Soovitame teil enne kolmandatele isikutele teabe edastamist tutvuda nende privaatsus- ja turvapoliitikaga.

Joy of Life OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Joy of life OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Huvipõhine reklaam

Huvipõhine reklaam tähendab andmete kogumist erinevatest allikatest ja erinevate platvormide kaudu, prognoosimaks isiku eelistusi või huvisid ning edastamaks sellele isikule või tema arvutisse, nutitelefoni või tahvelarvutisse reklaame, mis põhinevad tema või teiste sarnase profiili või sarnaste isikute kohta kogutud andmetele toetudes prognoositud eelistustel või huvidel. Teeme koostööd erinevate kolmandate isikutega, püüdmaks mõista, millised isikud võiksid kõige suurema tõenäosusega huvituda Joy of Lifei toodetest või teenustest, võimaldamaks meil saata neile reklaamsisuga e-kirju ning näitamaks neile teiste organisatsioonide veebilehtedel ja mobiilirakendustes meie reklaame. Selliste kolmandate isikute hulka kuuluvad: (a) reklaamivõrgustikud, mis salvestavad teavet isiku huvide kohta, kui isik vaatab mõnda nende reklaami või on sellega interaktsioonis; (2) omistamisteenused, mis mõõdavad teatud reklaamide efektiivsust; ja (3) äripartnerid, kes koguvad teavet selle kohta, kui mõni isik vaatab mõnda nende reklaami või on sellega interaktsioonis. Koostöös kõigi nende kolmandate isikutega kogume me ajalist ja platvormipõhist teavet oma klientide, potentsiaalsete kasutajate ja teiste isikute kohta, kes neid platvorme kasutavad või on nendega interaktsioonis. Isikud võivad edastada teavet vahetult meie veebilehtede kaudu, kolmandate isikute hallatavate platvormide kaudu või on interaktsioonis meiega, meie reklaamidega või meilt või kolmandatelt isikutelt saadud e-kirjadega. Võime kasutada tavapäraselt selleks otstarbeks kasutatavaid erivahendeid, nagu küpsised, lutikad, pikslid, märgised, mobiilireklaami ID-d, Flashi küpsised jms. Meil võib olla juurdepääs meie äripartnerite kogutud teavet sisaldavatele andmebaasidele. Meie või kolmandate isikute kogutav teave võimaldab meil näha, milliseid oste isik on teinud, milliseid reklaame või sisu ta näeb, millistel reklaamidel või linkidel ta klõpsab ning muid toiminguid, mida isik meie veebilehtedel, vastuseks meie e-kirjadele või kolmandate isikute platvorme külastades või kasutades teeb. Meie või kolmandad isikud, kellega koostööd teeme, kasutame eelkirjeldatud viisidel kogutud teavet meie klientide, veebilehe külastajate ja teiste isikute erinevate toimingute ja käitumise mõistmiseks. Meie või kolmandad isikud teeme seda erinevatel eesmärkidel, sealhulgas selleks, et ära tunda veebilehe uusi või varasemaid külastajaid; rohkem isikupärastatud sisu esitamiseks; kasulikumate ja asjakohasemate reklaamide esitamiseks – näiteks juhul, kui me teame, milliseid reklaame olete näinud, võime me püüda mitte näidata teile korduvalt ühtesid ja samu reklaame; tundmaks ära erinevaid seadmeid, müügikanaleid, kolmandate isikute veebilehti ja veebilehti kasutavaid külastajaid; või esitamaks või saatmaks isikustatud või sihitud reklaame ja muud kohandatud sisu, mis oleks rohkem keskendunud isiku tajutavale huvile meie pakutavatele sarnaste toodete või teenuste vastu. Meie huvipõhiseid reklaame võidakse teile edastada e-kirjades või kolmandate isikute platvormidel. Võime edastada selliseid reklaame oma toodete või teenuste kohta või saata kaubanduslikke teadaandeid kas ise või loetletud kolmandate isikute vahendusel.

Küpsised

Veebilehel kasutatakse järgmist liiki küpsiseid:

hädavajalikud/kohustuslikud küpsised – need küpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumise ja selle elementide kasutamise võimaldamiseks, näiteks veebilehe turvalistele aladele juurde pääsemiseks. Ilma nende küpsisteta ei ole teie nõutud teenuseid võimalik pakkuda. Need ei kogu külastaja isikut tuvastada võimaldavat teavet;

toimivusküpsised – need küpsised koguvad teavet külastajate veebilehe kasutamise viiside kohta, näiteks milliseid lehti külastajad kõige sagedamini külastavad ning kas veebilehed annavad neile veateateid. Need ei kogu külastaja isikut tuvastada võimaldavat teavet. Kogu nende kogutav teave on agregaatteave ning sellisena anonüümne. Seda kasutatakse ainult veebilehe töö parandamiseks;

funktsionaalsusküpsised – need küpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta teie tehtud valikuid (nagu kasutajanimi, keel või piirkond, kus asute) ning pakkuda selle toel parandatud ja isikupärastatud funktsioone. Näiteks võib veebileht teile näidata kohalikku ilmateadet või liiklusuudiseid, salvestades selleks küpsises andmed piirkonna kohta, kus parasjagu asute. Funktsionaalsusküpsiseid võib kasutada ka selleks, et meelde jätta teksti suuruse, kirjatüübi ja veebilehtede muude kohandatavate elementide muudatusi. Neid võidakse kasutada ka teie palutud teenuste pakkumiseks, nagu video vaatamine või blogipostituse kommenteerimine. Küpsiste kogutav informatsioon võib olla anonüümne ning küpsised ei ole võimelised jälgima teiste veebilehtede lehitsemist;

käitumisel põhinevad reklaamiküpsised – neid küpsiseid kasutatakse teie isiksuse ja huvide vaatepunktist olulisemate reklaamide kuvamiseks. Lisaks aitavad need piirava ühe ja sama reklaami nägemiskordade arvu ning mõõta reklaamikampaaniate tõhusust. Neid paigaldavad tavaliselt veebilehe haldaja loal reklaamivõrgustikud. Reklaamiküpsised jätavad meelde, et olete külastanud teatud veebilehte, ning seda teavet jagatakse teiste organisatsioonide, näiteks reklaamijatega. Sihtimis- ehk reklaamiküpsised on sageli seotud teise organisatsiooni pakutava veebilehe funktsionaalsusega.

Kolmandate isikute küpsised

Kolmandatel isikutel, kellega oleme sõlminud eraldi sellekohase kokkuleppe, võimaldame me kasutada küpsiseid ja muid tehnoloogiaid, kogumaks teavet teie veebilehe kasutamise viiside kohta. Nende kolmandate isikute hulka kuuluvad (1) äripartnerid, kes koguvad teavet selle kohta, kui vaatate mõnda nende veebilehel kuvatavat reklaami või olete sellega interaktsioonis; ja (2) reklaamivõrgustikud, mis koguvad teavet teie huvide kohta, kui vaatate mõnda nende reklaami või olete sellega interaktsioonis. Kolmandate isikute kogutud teavet kasutatakse teie huvide või eelistuste prognoosimiseks, võimaldamaks neil kuvada selle veebilehel või teistel internetis leiduvatel lehtedel teie arvatavatele huvidele kohandatud reklaame või turundusmaterjale. Teenustes huvipõhiseid reklaame kuvavatel äripartneritel ja reklaamivõrgustikel on piiratud juurdepääs väikesele hulgale teie profiili ja seadet puudutavale teabele, mis on vajalik teie arvatavatele huvidele kohandatud reklaamide kuvamiseks. Seejuures on võimalik, et nad taaskasutavad seda väikest andmehulka ka teistel veebilehtedel või teistes teenustes. Me ei jaga sellist kolmandate isikutega teavet, mis võimaldaks teie isiku tuvastamist (nagu e-posti aadress); siiski võib neil olla juurdepääs teie kasutatavat seadet puudutavale teabele (nagu IP- või MAC-aadress). Meil puudub juurdepääs nende kolmandate isikute poolt teie huvide kohta teabe kogumiseks kasutatavatele tehnoloogiatele ja kontroll nende üle ning siinne poliitika ei hõlma kolmandate isikute andmetöötlusmeetodeid. Kui selles dokumendis käsitletud juhud välja arvata, ei ole meil kontrolli nende kolmandate isikute tegevuse üle.

Andmeturve

Järgime meile edastatud teabe kaitsmiseks nii selle edastamise ajal kui ka pärast kättesaamist valdkonnas üldtunnustatud standardeid. Rakendame asjakohaseid administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemeetmeid isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, juhusliku kaotsimineku, ilma loata muutmise, ilma loata avaldamise või juurdepääsu, väärkasutuse ja muude meie valduses olevate isikuandmete ebaseaduslike töötlemisviiside eest. Muu hulgas hõlmavad need tulemüüre, salasõnu ning muid juurdepääsu ja autentimise kontrollmehhanisme. Andmete krüpteerimiseks nende edastamise ajal üle avaliku interneti kasutame me SSL-tehnoloogiat ning isikuandmete täiendavaks anonümiseerimiseks rakendustasandi turvaelemente. Sellele vaatamata ei ole ükski andmete üle interneti edastamise viis või elektrooniline säilitusmeetod 100% turvaline. Me ei saa tagada ega garanteerida meile edastatavate või teenuse säilitatavate teabe turvalisust, mistõttu teete te seda omal vastutusel. Ühtlasi ei saa me garanteerida, et sellisele teabele ei saada juurdepääsu ning et seda ei avaldata, muudeta ega hävitata meie füüsiliste, tehniliste või administratiivsete kaitsemeetmete lahtimurdmise tulemusena. Juhul kui te usute, et teie isikuandmete turvalisus on rikutud, võtke meiega ühendust punktis „Kontaktandmed“ kirjeldatud viisil. Juhul kui meieni peaks jõudma teave turvasüsteemide lahti murdmise kohta, teavitame me teid murdest kohaldatavaid seadusi järgides.

Andmete säilitamine

Säilitame kasutajalt kogutud isikuandmeid vaid seni, kuni kasutaja konto on aktiivne, või siis ajutiselt seni, kuni need on vajalikud nende esialgse kogumise eesmärgi täitmiseks, välja arvatud juhtudel, kui seadusega on ette nähtud teisiti. Säilitame ja kasutame teavet järgmistel tingimustel seadustest tulenevate nõuete täitmiseks, vaidluste lahendamiseks ning meiega sõlmitud lepingute jõustamiseks:

arveldusteavet säilitatakse Eesti Vabariigi raamatupidamis- ja maksuseaduste alusel 7 aastat alates selle esitamisest Joy of Life jaoks;

teavet kliendi ja Joy of Life vaheliste õigustoimingute kohta säilitatakse kohaldatavates Eesti Vabariigi seadustes sätestatud üldise nõuete aegumise tähtaja kohaselt 10 aastat alates selle esitamisest Joy of Life jaoks.

Privaatsussätted

Kuigi me võime teil võimaldada privaatsussätete muutmist, piiramaks juurdepääsu teatavatele isikuandmetele, palume teil silmas pidada, et ükski turvameede ei ole täiuslik ega murdmiskindel. Me ei vastuta teenuse privaatsussätetest ega turvameetmetest mööda hiilimise eest. Lisaks ei kontrolli me teiste kasutajate tegusid, kellega te võite olla oma andmeid jaganud. Ühtlasi võivad puhverdus- või arhiveerimisteenused teavet säilitada ka pärast selle eemaldamist teenusest ning teised kasutajad või kolmandad isikud võivad olla kopeerinud või salvestanud teenuses avaldatud teavet. Meil ei ole võimalik garanteerida ning me ei garanteeri, et teie teenuses avaldatud või sellesse edastatud teavet ei vaata selleks luba mitte omavad isikud.

Vastutav töötleja ja volitatud töötleja

Joy of Life ei oma, kontrolli ega suuna kliendi või kasutaja poolt teenuse abil säilitatavate või töödeldavate kliendiandmete kasutamist. Sellistele kliendiandmetele juurde pääsemiseks, nende välja otsimiseks ja nende kasutamise suunamiseks on õigus ainult kliendil või kasutajatel. Joy of Life üldjuhul ei tea, millised kliendiandmeid klient või kasutaja teenuses säilitab või avaldab ning ei loe ega kirjuta neid vahetult, välja arvatud juhtudel, kui klient on selleks loa andnud või kui see on vajalik kliendile ja tema kasutajatele teenuste pakkumiseks. Kuna Joy of Life ei kogu kliendiandmetes leiduda võivaid isikuandmeid ega määra nende kasutamise viisi ning kuna me ei määra selliste isikuandmete kogumise eesmärki, selliste isikuandmete kogumise viisi ega selliste isikuandmete kasutamise viisi, siis ei ole Joy of Life üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist käsitleva Euroopa Liidu direktiivi 95/46/EÜ ja Euroopa andmekaitseregulatsiooni mõistes („EL-i seadused“) vastutav töötleja ning meile ei laiene sellest EL-i seadustest tulenevad kohustused. Joy of Lifeit tuleks EL-i seadustega reguleeritud isikuandmeid sisaldavate kliendiandmete puhul lugeda vaid nende andmete klientide ja kasutajate nimel töötlejaks. Välja arvatu juhtudel, kui privaatsuspoliitikas on sätestatud teisiti, ei vii Joy of Life iseseisvalt läbi toiminguid, mille tulemus oleks teenustega seoses säilitatavate isikuandmeid sisaldavate kliendiandmete edastamine või muul moel juurdepääsetavaks tegemine kolmandatele isikutele, välja arvatud kolmandatest isikutest allhankijatele, kes võivad selliseid andmeid töödelda Joy of Lifei nimel seoses Joy of Lifei poolt klientidele pakutavate teenustega. Kirjeldatud toiminguid võib läbi viia või selleks loa anda ainult vastav klient või kasutaja. Kõigi isikuandmeid sisaldavate kliendiandmete puhul on direktiivi mõistes vastutav töötleja klient või kasutaja, mis tähendab, et vastav isik kontrollib selliste isikuandmete kogumise ja kasutamise viise ning määrab selliste isikuandmete töötlemise eesmärgi ja viisi. Joy of Life ei vastuta kliendi või kasutaja vastutusel meie serveris (või allhankijate serverites) säilitatavates kliendiandmetes või muus teabes leiduvate isikuandmete sisu eest ning Joy of Life ei vastuta viisi eest, kuidas klient või kasutaja kogub sellist teavet, kontrollib selle avaldamist, seda levitab või muul moel töötleb.

Poliitika muudatused ja täiendused

Külastage seda lehte perioodiliselt, jälgimaks võimalikke uuendusi poliitikas, mida me võime aeg-ajalt täiendada. Juhul kui me viime poliitikasse sisse muudatusi, avaldame me selle teenuse kaudu, märkides ära viimaste muudatuste kuupäeva ning järgides kohaldatavaid seadusi. Teenuse jätkuv kasutamine pärast uuendatud poliitika jõustumist tähendab, et olete poliitika kehtivat versiooni lugenud, sellest aru saanud ja sellega nõustunud.

Kontaktandmed

Privaatsuspoliitikat, teie isikuandmeid, meie andmete kasutus- ja avaldamistavasid või teie nõustumisega seotud õigusi puudutavaid küsimusi või kommentaare võite esitada e-posti teel aadressil vladimir@joyoflife.ee (teema: privaatsuspoliitika). Telefon: +372 545 111 51

Viimati uuendatud: 04.10.2021